Tarkabarkashop (www.tarkabarkashop.hu)

Siba Ágnes egyéni vállalkozó

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Siba Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16., adószám: 67173024-1-27, nyilvántartási szám: 43862243) a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: https://www.tarkabarkashop.hu/

Az adatvédelmi tájékoztató és szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://tarkabarkashop.hu/adatkezeles/

A tájékoztató és szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Siba Ágnes e.v., www.tarkabarkashop.hu

Székhely: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16.

E-mail: info@tarkabarkashop.hu

Telefon: +36-70/426-6434

I. Fogalom meghatározások:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése az alábbi elvek szerint történik:

 

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

célhoz kötöttség”: gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

adattakarékosság”: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk

pontosság”: pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

korlátozott tárolhatóság”: tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel

integritás és bizalmas jelleg”: kezelését olya módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

elszámoltathatóság”: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

III. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználónév vagy e-mail cím Azonosítás, a regisztráció vagy bejelentkezés lehetővé tétele *

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím Belépésnél azonosítás, majd kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése, amennyiben szükséges.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Szállítási név és cím A szállítás lehetővé tétele. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

 

*A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. Regisztráció nélkül is lehetőség van vásárolni az oldalon. A regisztráció során megadott adatok tárolásával az adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani – az érintett adatait újabb vásárlás alkalmával nem kell megadni, a bejelentkezés használatával az adatok rendelkezésre állnak.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre:

A webshop weboldalon regisztrált vagy regisztráció nélkül vásárló valamennyi érintett személy.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlési határideje:

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti a fenti alapelvek tiszteletben tartása mellett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mailben: info@tarkabarkashop.hu e-mail címen,

– telefonon: +36-70/426-6434 telefonszámon,

– postai úton: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16. címre küldött levélben.

Az adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékig és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása érdekében a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk érintett rendelését feldolgozni és teljesíteni.

IV. Hírlevél, DM tevékenység

 

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevél feliratkozáskor megadott e-mail címén megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje (e-mai cím).

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet és Felhasználó/Feliratkozó korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát (e-mail cím) törli a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Felhasználót. Felhasználó/Feliratkozó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy egy e-mailt küldve az alábbi címre: info@tarkabarkashop.hu, melyben jelzi leiratkozási szándékát.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
E-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Hírlevél adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség

Hírlevél küldés

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye, a személyes adatok címzettje: A személyes adatokat az adatkezelő kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartása mellett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mailben: info@tarkabarkashop.hu e-mail címen,

– telefonon: +36-70/426-6434 telefonszámon,

– postai úton: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16. címre küldött levélben.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Érintett köteles a személyes adatokat megadni (e-mail cím), ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk érintettnek hírlevelet küldeni. Tájékoztatjuk, hogy érintett a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintva vagy egy e-mailt küldve az alábbi címre: info@tarkabarkashop.hu, melyben jelzi leiratkozási szándékát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V. Panaszkezelés

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatos panaszok, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A panaszról felvett jegyzőkönyv, és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye, a személyes adatok címzettje: A személyes adatokat az adatkezelő kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartása mellett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mailben: info@tarkabarkashop.hu e-mail címen,

– telefonon: +36-70/426-6434 telefonszámon,

– postai úton: 2431 Perkáta, Mátyás király utca 16. címre küldött levélben.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok közlése. Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

VI. Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatok közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Adatfeldolgozók

(akik az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelésére és az és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak az abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot és posta szolgáltatót, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás DotRoll Kft., 1439 Budapest, Pf. 663., domreg@dotroll.com

Hírlevél küldés

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Adattovábbítás harmadik fél részére

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége

Név, cím, elérhetőség

Áruszállítás

Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. , Telefon: +36-1-767-8200, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Áruszállítás

FoxPost Zrt., 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A., Telefon: +36-1-999-0369, e-mail: info@foxpost.hu

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: az adatkezelési folyamat a megrendelt termékek kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pont szerinti adatkezelés. Az adatkezelő a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt termékek kiszállításában.

VII. Közösségi oldalak

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Instagram közösségi oldalakon regisztrál neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram közösségi oldalakon és lájkolta/követi a Szolgáltató közösségi oldalát illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmai elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása illetve lájkolása, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VIII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a holnapon megadott módokon (e-mail, telefon, levél, közösségi oldalak) kapcsolatban léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, közösségi oldalakon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével valamint más önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezése bocsátására. Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

IX. Az érintettek jogai

A hozzáférés joga: Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • Az adatkezelés jogellenes és érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának törlését;

 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, korábban egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, érintett ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy érintett által megadott másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Az adatkezelő érintettet ebben a szándékában és kérésében nem akadályozhatja.

A tiltakozáshoz való jog: A jogos érdeken illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

– érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

X. Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal hosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül , de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

XI. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

– az adatkezelés biztonságának garantálásra hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

– A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

– Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

– A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

– Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 • A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

 • Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 • A személyes adatokat csak az arra jogosult személy (adatkezelő) ismerheti meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

Informatikai védelem

 • Az adatkezelés során használt számítógép és mobil eszköz (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

 • A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

 • A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket alkalmaz.

 • A számítógépen és mobil eszközön található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

 

XII. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.

 • – Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.

 • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonló hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesített az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

XIII. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XIV. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatósága) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

XV. Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: 0+36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XVI. Jogszabályi hivatkozások

-2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összegfüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §–a)

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a),

-2005.évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról,

-2008. évi XLVII. Törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

-2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

-2011. évi XCII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságból (a továbbiakban: Infotv.)

-16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról,

-A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) (2016. április 27.)

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.